Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza KONSULTACJE SPOŁECZNE z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza KONSULTACJE SPOŁECZNE z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznegoNa podstawie:

Uchwały Nr XII/45/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;


Zarządzenia nr 110 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 4 października 2011r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrójprzedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Duszniki-Zdrój i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego Duszniki-Zdrój www.duszniki.pl oraz na tablicy ogłoszeń


projekt uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie Programu Współpracy Gminy Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzących działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Duszniki-Zdrój.

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, których działalność statutowa dotyczy konsultowanego projektu.


Określa się termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: od dnia 05 października 2011r.

Termin zakończenia konsultacji: do dnia 18 października 2011r.

Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego Gminy Duszniki-Zdrój powinien zawierać:

- pełną nazwę organizacji ( podmiot zgłaszający propozycję);

- adres;

- dane kontaktowe, ( nr. tel., e-mail);

- imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji;

- stan zapisu w projekcie uchwały wraz z nr. paragrafu i punktu;

- sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu lub

sugerowany nowy (dodatkowy) zapis w projekcie uchwały, względnie jego

wykreślenie);

- uzasadnienie uwag i opinii.Uwagi i opinie do projektu należy składać na wzorze formularzu w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2011 na:

  • Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju – Biuro Obsługi Interesanta, Rynek 6 57-340 Duszniki-Zdrój

  • adres poczty elektronicznej rkip@duszniki.pl,

  • numer faksu 74/ 869 76 76 74/ 866 90 25,

  • adres siedziby : Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-ZdrójSporządził: Piotr Cisakowski, tel. 74/869 76 76

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza KONSULTACJE SPOŁECZNE z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.10.2011 08:03