UJEDNOLICENIE TERMINÓW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO. 
 1. Miejsce składania wniosku:
Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)
 1. Wymagane druki :
Podanie o ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego.
 1. Wymagane załączniki :
 • Aktualne odpisy z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości objętych ujednoliceniem-oryginały.
 • Aktualne wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości objętych ujednoliceniem-oryginały.
 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy Użytkowników wieczystych wpisanych w KRS)-oryginał.
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów nabycia bądź oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 • Uchwała właściwego organu osoby prawnej wyrażająca zgodę na ujednolicenie terminu użytkowania wieczystego (dotyczy użytkowników wieczystych będących osobami prawnymi) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
 • Odbitka z mapy ewidencyjnej przedstawiająca zagospodarowanie nieruchomości z uwzględnieniem przebiegu granic działek ewidencyjnych –kopia. 
 1. Opłaty :
brak
 1. Termin załatwienia sprawy :
Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia. 
Sprawa rozstrzygania jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie maja 
zastosowania.
 1. Jednostka odpowiedzialna :
Referat Techniczno-Inwestycyjny, 
(drugie piętro, pokój nr 15), 
telefon 074/8697 663
 1. Tryb odwoławczy :
--------------------------
 1. Opłata za odwołanie :
--------------------------
 1. Podstawa prawna :
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 Dz. U. Nr 261 poz.2603 ze zmianami);
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 1. Uwagi : 
 • W trakcie posterowania organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia podania.
 • Tryb cywilnoprawny: sprawa kończy się aktem notarialnym umową/oświadczeniem o zmianie terminów użytkowania wieczystego bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku, gdy wnioskodawca nie spełnia przesłanek.
 • Koszty aktu notarialnego ponosi wnioskodawca.

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UJEDNOLICENIE TERMINÓW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:05.03.2009 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:05.03.2009 14:39