PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z PLANEM MIEJSCOWYM LUB PRZEPISAMI ODRĘBNYMI LUB DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 
 1. Miejsce składania wniosku:
Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)
 1. Wymagane druki :
Wniosek o podział nieruchomości.
 1. Wymagane załączniki :
 • Aktualny (max 3 miesiące) oryginał odpisu z księgi wieczystej lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej odbitce zasadniczej mapy miasta (3 egz. – 1 oryginał + 2 kopie),
 • Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
 • Rzuty poziome ścian –oddzieleń przeciwpożarowych lub opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przypadku podziału gruntu wraz z budynkiem,
 • Protokół przyjęcia granic nieruchomości,
 • Wykaz zmian gruntowych,
 • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej,
 • Mapa z projektem podziału,
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru (dla osób innych niż osoby fizyczne)
 • NIP, PESEL.
 1. Opłaty :
Skarbowa 10 zł za uprawomocnienie się decyzji płatne w kasie urzędu (parter) 
lub na rachunek bankowy nr 60 9523 1011 0200 0329 2002 0003
 1. Termin załatwienia sprawy :
 • Jeden miesiąc od momentu otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania,
 • Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych,
 • W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy. 
 1. Jednostka odpowiedzialna :
Referat Techniczno-Inwestycyjny, 
(drugie piętro, pokój nr 15), 
telefon 074/8697663
 1. Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 1. Opłata za odwołanie :
--------------------------
 1. Podstawa prawna :
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 Dz. U. Nr 261 poz.2603 ze zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). 
 1. Uwagi : 
Protokół z przyjęcia granic nieruchomości i mapę z projektem podziału dołącza się po uzyskaniu pozytywnej opinii (postanowienie) 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z PLANEM MIEJSCOWYM LUB PRZEPISAMI ODRĘBNYMI LUB DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:05.03.2009 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:05.03.2009 14:35